ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezeléshez

 1. Az adatkezelés célja, rövid leírása

Az adatkezelő az általa szerkesztett, szaunás témájú hírlevelet küld ki az érdeklődőknek, es a feliratkozás ösztönzése érdekében a havonta egy,
véletlenszerűen kiválasztott feliratkozó szaunasapkát kap ajándékba.

2. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Károly Tamás
Email: dr.Szauna@drSzauna.hu
Honlap: drSzauna.hu

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő a hírlevélre feliratkozók adatait a hozzájárulásuk alapján kezeli.

4. A kezelt adatok köre

Az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

a, név, email cím: feliratkozó kapcsolattartási adatai
b, életkor, irányitószám, személy jellege

 5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a 4. pont szerinti adatokat a címzettek által megadott hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az ezen időpontig végzett adatkezelés jogszerűségét, ezért a szaunasapka azon vendégek közt kerül kisorsolásra, akik a sorsolás időpontjában fel vannak iratkozva a hirlevélre, ezért az ezt megelőzően visszavont hozzájárulással az érintett kizárja magát a sorsolásról.

 6. Az adatfeldolgozó igénybevétele

Az adatkezelő a hírlevelek kiküldésére az alábbi cég szolgáltatásait veszi igénybe:

Név: The Rocket Science Group, LLC
Székhely: USA, GA 30308, Atalanta, Suite 5000, 675 Ponce de Leon Ave NE
Email: privacy@mailchimp.com
Honlap: mailchimp.com

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A 4. pont szerinti adatokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg.

 8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezeléssel érintettet az alábbi jogosultságok illetik:

 A, Kérelemre az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre
vonatkozó kérelem esetén 25 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen kerülhet sor. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

B, A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az érintett kérésére az adatkezelő helyesbíti.

C, Az adatkezelő a személyes adatot törli az alábbi esetekben:

1. ha az adatok kezelése jogellenes;
2. az érintett ezt kéri;
3. a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
4. az adatkezelés célja megszűnt;
5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

D, Az adatkezeléssel érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet,
illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulha

E, Az érintett panasza, jogainak megsértése esetén a 2. pont szerinti adatkezelőhöz fordulhat, az ott megadott elérhetőségeken. Ezen túlmenően megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságot, az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 391 1400
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu